Pokolj Italijana na Neretvi

Uništena italijanska kolona, koja je upala u partizansku zasedu na levoj obali Neretve.

Partizani su tokom februara 1943. godine, za manje od dve sedmice, porušili kompletne komunikacije u dolini Neretve i onda uništavali jedan po jedan odsečeni italijanski garnizon. Dnevno je hvatano i ubijano na stotine vojnika fašističke Italije.

16. februara jedinice 2. proleterske divizije su presrele i razbile čitav 1. bataljon 260. puka italijanske divizije Murđe, koji se kretao uz Neretvu. Ubijeno je 86, a zarobljeno 286 italijanskih vojnika, nakon čega su partizani zauzeli okolne garnizone:

Još nema vijesti o I bataljonu. 260 pješ. puka koji je krenuo iz Drežnice za Jablanicu. Ograđujemo se da saopštimo gu­bitke koji još nisu provjereni.
– Dnevni izvještaj Komande italijanskog 6. armijskog korpusa od 17 februara 1943.

Istog dana, Komanda 6. italijanskog korpusa je ocenila da je Mostar direktno ugrožen:

Prema navedenim vijestima i Mostar je direktno ugrožen znatnim partizanskim snagama koje, prema izvještaju VI hrvatske divizije (NDH) i drugih izvora, dostižu do 4000 ljudi.
(Zbornik 4/10, dok. 220)

Uništena italijanska kolona, koja je upala u partizansku zasedu 16. februara, 1943. Sasvim napred na fotografiji su dva borca 2. proleterske divizije.

Sutradan, 17. februara jedinice 3. divizije NOVJ su posle ogorčene dvodnevne borbe zauzele Prozor (bitka je ostala čuvena po naređenju “Prozor mora pasti!”), slomivši otpor 3. bataljona 259. pešadijskog puka divizije Murđe i čete tenkova. Poginulo je 220, a zarobljeno 280 italijanskih vojnika, dok su partizani imali 117 ranjenih i 23 mrtva. Zaplenjena je ogromna količina naoružanja i municije, uključujući 5 tenkova.

15. februara u 21,15 časova partizani su napali jačim snagama garnizon u Prozoru, potpomognuti minobacačima. […] Borbe su trajale do šest časova jutros. Od tog časa nema izvještaja od garnizona uslijed oštećenosti radia i prekida telefonskih linija.
– Dnevni izvještaj Komande italijanskog 6. armijskog korpusa od 16. februara 1943.

Partizani su nakon pada Prozora, po sovjetskom uzoru, pobili čitav zarobljeni bataljon divizije Murđe, koji je prethodno odbio poziv na predaju. Leševa italijanskih vojnika su bacili u Neretvu, kako bi doplutali do okupacione komande u Mostaru:

“Svi italijanski vojnici – ceo treći bataljon 259-te čete Murđe divizije – poslati su u smrt… Mnogi leševi su bačeni u reku Ramu. Nekoliko ih se zakačilo između debla i ja sam zajedno sa našim oficirima zlobno uživao pri pomisli kako italijanski oficiri na mostovima i obalama u Mostaru prestravljeni od užasa posmatraju Neretvu zagušenu leševima njihovih vojnika.”
(Milovan Đilas: Zašto su streljani Tadići)

Pobijeni pripadnici divizije „Murđe“, februara 1943.

Slična sudbina zadesila je i druge italijanske vojnike, koji su ubijeni u iznenadnim napadima i zasedama partizana. Italijanskoj komandi u Mostaru je poslat glasnik sa porukom da većinu preživelih iz 1. bataljona 260 puka divizije Murđe drže u zarobljeništvu partizani:

Oficir I/260-og zarobljen od partizana stigao je u Mostar naveče 17 sa pismom Druge proleterske brigade koja javlja da je bataljon savladan, 286 zarobljenih, među kojima komandant, i mnogo ranjenih vojnika.

– Izvještaj Komande italijanskog 6. armijskog korpusa od 18. februara 1943.

Istovremeno, izveštaj italijanske komande od 17. februara svedoči o značajnoj pomoći “antikomunističkih dobrovoljaca” (tj. četnika) koji su počeli da pristižu:

Ostale formacije V.A.C. pristići će u Mostar tokom sutrašnjeg dana, 18 o. m., i tokom istog dana počeće da stiže u Konjic još oko 3000 V.A.C.
(Zbornik NOR 4/10, dok. 225)

Četnički vođa Dobrosav Jevđević sa Italijanima i hercegovačkim četnicima kreće u pomoć opkoljenom Mostaru 1943.

Viša italijanska komanda Slovenija-Dalmacija 18. februara očekujući da partizani mogu udariti na Mostar naređuje sjedinjavanje svih snaga, uključujući četnike, u Mostaru:

Potrebno je imati u vidu mogućnost da će neprijatelj udarati na Mostar težeći dalje donjoj Neretvi. Otud potreba za sjedinjavanjem svih snaga — uključivši i četnike — u zoni Mostar, da bi se suprotstavila jedna zbijena masa…
(Zbornik NOR 4/10, dok. 229)

18. februara, general Mario Roata naredio je komandantu 6. armijskog korpusa da u rejonu Mostara i boksitnih rudnika prikupi sve svoje i četničke snage. Istog dana, načelnik četničke komande za istočnu Bosnu Zaharije Ostojić javlja generalu Mihailoviću da je situacija kritična i da samo “od brzine pristizanja pojačanja zavisi odbrana Hercegovine i tučenje komunista”.

Komunisti juče zauzeli Prozor, Drežnicu, Ostrožac i Gorance. Talijani izgubili 2000 ljudi, 4 topa, 10 bacača i mnogo hrane i municije… Iz Blagajskog bataljona pobeglo 50 ljudi u šumu i ceo muslimanski bataljon… Od brzine pristizanja pojačanja zavisi odbrana hercegovine i tučenje komunista. Talijani ne izlaze iz varoši… Snage komunista se pojačavaju prilaskom meštana…
(Zbornik NOR, XIV/1, dok. 48.)

Italijanski ostaci u dolini reke Rame, februara 1943.

Istovremeno, 20. februara Vrhovni partizanski komandant Tito izveštava Štab 1. proleterske divizije o velikim pobedama:

„Pao Prozor, Bradina, Raštelica, Ostrožac, Drežnica, Grabovica, i druge stanice. Svi garnizoni Talijana uništeni ili zarobljeni. Ubijeno do sada: 1500 Talijana, a 600 zarobljeno Mi smo zadobili 6 topova sa 6000 granata, 7 tankova, 34 kamiona, 8 vagona puščane municije, oko 15 bacača i ogromnu količinu mitraljeza, pušaka i puškomitraljeza, nekoliko radio stanica, a naročito veliku količinu namirnica.“
(Zbornik NOR II/8, dok. 60)

Istog dana, delovi 3. divizije Narodno-oslobodilačke vojske su zauzeli garnizon Ramu, koji je branila ojačana četa 1. bataljona 259. puka divizije Murđe, u jačini od oko 200 vojnika i 6 tenkova. Pobijeno je 183, a zarobljeno 7 italijanskih vojnika. Zaplenjena je velika količina naoružanja, uključujući 4 tenka:

Naš bataljon jutros je napao posadu sa jakom minobacačkom vatrom i poslije kraće borbe demoralisana italijanska posada, usled dotadašnjih teških gubitaka, počela je bjegstvo u pravcu Ostrošca. Hercegovački bataljon u stopu ju je gonio, dok su Talijani bježali bacajući oružje po putu i u reku Neretvu. Tako je pobijeno u toku borbe i gonjenja 102 Talijana i 3 domobrana, a zarobljeno 7 domobrana. Ostatak je naišao na zasjedu 5. brigade kod Ostrošca uz pomoć 2 tenka i tamo su pobijeni 78 Talijana i uništena 2 tenka.
– Izveštaj štaba 3. divizije od 20. februara 1943. Vrhovnom štabu NOVJ (Zbornik 4/10, dok.115 )

Noću 20/21. februara 2. proleterska divizija NOVJ ušla u Jablanicu i opkolila italijanski garnizon u staroj austrijskoj kasarni, sa oko 400-450 vojnika i jednim pukovnikom. Istog dana, 21. februara, udružene osovinske snage iz Mostara i Sarajeva su krenule u pomoć odsečenom italijanskom garnizonu. Nemačka 718. pešadijska divizija, ojačana snagama NDH i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je preko Prozora i Konjica. Snage italijanskog 6. armijskog korpusa, zajedno sa pristiglim četnicima, nastupale su iz Mostara obema obalama Neretve.

Razrušena stara austrijska kasarna u Jablanici iz koje je jedan bataljon italijanske divizije Murđe pružao poslednji otpor.

Dolazak četnika u pomoć Italijanima

Već sutradan, 22. februara oko 1500 četnika napalo je delove 2. proleterske divizije NOVJ kod Jablanice. Ipak, italijanski garnizon nije izdržao. Istog dana, posle borbe koja je trajala dva dana i dve noći, 4. proleterska crnogorska brigada je slomila otpor 1. bataljona 259. puka italijanske divizije Murđe i ušla u Jablanicu kod Mostara. Divizija Murđe je imala 33 mrtva i 164 zarobljena.

Kolona partizana u Prozoru, koji je pao, jer je morao pasti.

Uništavajući italijanske garnizone na Neretvi, snage NOVJ zaplenile su ogromne količine naoružanja divizije Murge. Malobrojne preživele italijanske ranjenike Nemci su evakuisali u vojnu bolnicu u Zemun. Okosnicu osovinske odbrane na Neretvi u tom trenutku su predstavljali četnici Draže Mihailovića.

23. februara četnički komandant Dobroslav Jevđević izveštava Zaharija Ostojića da je sa Nemcima dogovoreno da se drže svoje zone i ne prelaze Neretvu, dok traju zajedničke operacije protiv partizana:

Danas sam sa Nemačkim oficirima napravio sporazum da ne prelaze levu obalu Neretve, a da međusobno izbegavamo kontakt.

Okupatori su četnike koristili isključivo kao pešadiju koju su podržavali svojom avijacijom i artiljerijom. Izveštaj Štaba 2. proleterske divizije od 24. februara:

Na našem lijevom krilu prema II Proleterskoj brigadi koncentrišu se jače četničke snage. Koncentraciju prati i artiljerija….
(Zbornik 4/10, dok. 143)

U izveštaju 3. divizije NOVJ od 24. februara se navodi da usled „dejstva četničkih bandi na bok i pozadinu borbenog rasporeda naše Hercegovačke brigade […] naš napad na Konjic nije uspio.“

U jučerašnjim borbama, koje su bile naročito žestoke, Hercegovačka brigada imala je 15 mrtvih i oko 20 ranjenih. […] Usled ovoga Štab Divizije je bio prinuđen da jutros naredi brigadama povlačenje na polazne položaje.
(Zbornik 4/10, dok. 144)

Artiljerija 718. nemačke divizije u toku borbi sa partizanima.

Istovremeno je opkoljenom garnizonu pristigla i pomoć nemačke avijacije. Izveštaj Štaba 7. divizije od 24. februara svedoči o sve jačoj navali neprijatelja:

12 aviona bombardovali su položaje naših jedinica, koje stalno tuče neprijateljska artiljerija.
(Zbornik 4/10, dok. 145)

Svi sačuvani dokumenti su saglasni da partizanski napad na Konjic 26. februara nije uspeo zbog toga što su okupatorima u pomoć priskočile novokoncentrisane četničke snage. Grad su zajedno odbranili Italijani, četnici, Nemci i ustaše. Štab 3. divizije NOVJ 27. februara još jednom izveštava:

Usled neprijateljskog otpora u Konjicu i ugroženog desnog boka od četnika, napad nije uspio.
(Zbornik 4/10, dok. 166)

Vojislav Lukačević, četnički zapovednik odbrane Konjica, zajedno sa nemačkim saborcima u Hercegovini.
Advertisements

4 mišljenja na „Pokolj Italijana na Neretvi

  1. Дамјане много ме обагито твој блог. Желим ти све најбоље у даљем раду!

    1. Da Kuline trebali su im organizirati dovodenja advokata te nakon presude dati da se zale i to traje nekih godinu do dvje pa onda na Ustavni sud u Berlinu i tako dalje i tako blize.

Ostavi komentar

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s